Основні функції діяльності голови РДА, його заступників та керівника апарату

Основні функції

діяльності закріплені між головою районної державної адміністрації,

 його заступником та керівником апарату

 

Голова районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації відповідно до статей 118, 119 Конституції України, статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", інших законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня:

очолює районну державну адміністрацію та здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також за виконання завдань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з органами державної виконавчої влади вищого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, у межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження;

формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, в межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів;

спрямовує та координує діяльність заступника голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи;

оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

утворює для сприяння здійсненню повноважень колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії;

проводить особистий прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо їхніх звернень;

виконує функціональні обов'язки та здійснює заходи щодо вирішення питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації в галузі оборонної роботи, бюджету та фінансів;

 здійснює координацію та організацію роботи з питань запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації;

забезпечує підготовку та виконання районного бюджету;

вирішує питання, пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;

забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад;

забезпечує підвищення якості організації надання адміністративних послуг;

забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування;

здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

На період відсутності  голови Любашівської районної державної адміністрації, його функціональні обов’язки виконує заступник голови Любашівської районної державної адміністрації.

 Заступник голови районної державної адміністрації

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків заступник голови районної державної адміністрації:

забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у відповідних галузях;

контролює роботу відповідних структурних підрозділів, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, утворених головою районної державної адміністрації;

координує роботу підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

надає обов’язкові для виконання доручення структурним підрозділам районної державної адміністрації, а також органам місцевого самоврядування з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

залучає до розгляду питань підприємства, установи, організації;

вносить на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції з питань, віднесених до його повноважень;

бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, утворених головою районної державної адміністрації;

взаємодіє з постійними комісіями районної ради, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

візує проєкти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації;

у встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян, розглядає звернення і дає доручення щодо їх розгляду;

за дорученням голови районної державної адміністрації представляє інтереси районної державної адміністрації у відносинах із третіми особами;

здійснює інші функції, необхідні для належного виконання покладених обов’язків.

забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

проводить робочі наради з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів.

відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

 Заступник голови Любашівської районної державної адміністрації несе відповідальність за виконання покладених обов’язків щодо забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації у відповідних галузях.

Забезпечує реалізацію визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України повноважень районної державної адміністрації у галузях: природних ресурсів і охорони довкілля, соціально-економічного розвитку, містобудування, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту і зв’язку, оборонної роботи, соціального забезпечення, соціального захисту населення, охорони здоров’я, цивільного захисту, науки, освіти, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, надзвичайних ситуацій.

Забезпечує виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, розробку та виконання районних екологічних програм, підготовку пропозицій до державних екологічних програм.

Вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням чинного законодавства у сфері охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

 Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку, у сфері містобудування та архітектури.

 Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку житлово-комунального господарства.

Вживає заходів щодо розробки і виконання районних програм з підвищення ефективності надання послуг населенню на підприємствах житлово-комунального господарства.

Забезпечує координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств, організацій житлово-комунального господарства.

 Координує діяльність органів виконавчої влади щодо сприяння реалізації проектів використання альтернативних джерел енергії та питання стимулювання впровадження енергосервісних договорів, систем енергоменеджменту, енергомоніторингу в бюджетних установах та інших енергоефективних заходів.

Забезпечує розробку проектів та виконання програм соціально-економічного розвитку району у частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту, координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств будівельної індустрії, цільове та ефективне використання бюджетних коштів і реалізацію державної економічної політики та політики ціноутворення в будівельній галузі; здійснення технічної політики і забезпечення використання у будівництві сучасних енергозберігаючих технологій, конструкцій та виробів.

 Вирішує питання, пов'язані з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг у межах району.

 Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

Вирішує питання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, управлінням майном, удосконаленням цінової політики.

Забезпечує розробку та виконання державних і районних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

 Забезпечує виконання повноважень у сфері розвитку транспортного обслуговування.

 Вживає заходів щодо дотримання державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб.

Організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам та підрозділам

 виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи.

Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.

Виконує обов'язки з координації питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в районі.

 Здійснює заходи щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки.

Організовує вирішення питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їхніх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Координує розробку і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально-незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

 Виконує повноваження щодо реалізації державних гарантій у сфері праці, отримання заробітної плати, перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, впровадження заходів з охорони праці, укладання регіональних угод.

Забезпечує впровадження реформи системи охорони здоров’я в районі, розробляє прогнози розвитку мережі медичних закладів, враховує їх при розробці проєктів програм соціально-економічного розвитку району.

В межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Є персонально відповідальним за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Забезпечує:

вивчення ситуації та збір згрупованих за ознакою статі статистичних даних про факти насильства;

організацію і проведення галузевих та міжгалузевих досліджень стану, причин і передумов поширення насильства, ефективності законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та практики його застосування;

організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків;

розроблення та впровадження у закладах освіти навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії насильству, зокрема стосовно дітей;

залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству, зокрема формування небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення необхідності невідкладного повідомлення відповідних суб’єктів про випадки насильства;

організацію та проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів і суддів.

 Під час виконання завдань суб’єкти враховують природу насильства, його непропорційний вплив на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку, необхідність підтримки та захисту постраждалих осіб, наслідки насильства, що призводять до порушення прав людини.

Завданнями у сфері протидії насильству є:

ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загрожують постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб’єктів та направлення постраждалої особи до служб підтримки постраждалих осіб.

Взаємне інформування про факти насильства у випадках, передбачених Законами України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” проводиться не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти з подальшим письмовим підтвердженням, а після запровадження Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі - шляхом внесення інформації до нього;

дієва допомога і захист постраждалих осіб, забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної насильством, з урахуванням віку, стану здоров’я, статі, релігійних переконань, етнічного походження, спеціальних потреб таких осіб. Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення і не повинна залежати від факту звернення таких осіб до правоохоронних органів чи суду, від їх участі у кримінальному, адміністративному або цивільному провадженні;

належне розслідування фактів насильства, своєчасне та ефективне вжиття щодо кривдника спеціальних заходів у сфері протидії насильству та контроль за їх виконанням, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення на території Любашівського району, функціонування районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Організовує роботу з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку.

Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Погоджує проєкт плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Забезпечує розробку та реалізацію державних і районних програм у сфері цивільного захисту та надзвичайних ситуацій.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Координує розробку і виконання районних програм у цій сфері.

Сприяє здійсненню заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їхніх релігій, задоволення національно-культурних, мовних та освітніх потреб громадян.

Вживає заходів щодо збереження мережі закладів культури, визначає потребу та контролює використання виділених коштів на їх утримання.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій.

 Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, організовує розробку програм у цій сфері.

Забезпечує здійснення повноважень, пов'язаних з розвитком соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Контролює виконання регіональних програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту молоді, жінок і сім'ї, запобігання насильству, організацію оздоровлення дітей, їхнього відпочинку і дозвілля.

Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

Забезпечує впровадження реформи системи освіти та контролює її виконання.

Забезпечує розробку та реалізацію державних і районних програм у галузях науки, освіти, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді.

Вирішує питання щодо комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

 Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

 Вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації, повноваження у сфері інформаційної політики, комунікації з інститутами громадянського суспільства.

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу, забезпечує планування роботи, підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, на засідання колегії, апаратні наради та наради з головами виконавчих комітетів сільських, слищних рад.

Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації, адміністрування Державного реєстру виборців.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

Контролює додержання Регламенту Любашівської районної державної адміністрації.

Забезпечує захист інформації в інформаційній системі районної державної адміністрації, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення комплексу технічного захисту інформації.

Забезпечує комунікацію інститутів громадянського суспільства та районної  державної адміністрації, участь цих інститутів у формуванні та реалізації державної політики в районі, сприяє розвитку інформаційної сфери.

Координує вирішення питань щодо проведення виборів і референдумів у межах, визначених законом.

Здійснює координацію роботи з органами місцевого самоврядування.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Координує роботу щодо запобігання корупції в районній державній адміністрації.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права (далі - державний орган).

Організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".

Забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону.

Присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу.

Здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до Закону України "Про державну службу".

Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями.

Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України".