08.08.2018

Правила внутрішнього службового розпорядку в управлінні соціального захисту населення Любашівської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом №2 зборів трудового колективу апарату та структурних підрозділів без статусу юридичних осіб публічного права Любашівської

районної державної адміністрації

від 08 серпня 2018 року

 

 

Правила внутрішнього службового розпорядку

 в управлінні соціального захисту населення Любашівської районної державної адміністрації

 

 

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в управлінні соціального захисту населення Любашівської районної державної адміністрації (надалі – УСЗН), режим роботи, умови перебування державних службовців в УСЗН та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в УСЗН ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків,  створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців УСЗН за поданням начальника управління і представника від трудового колективу на основі цих правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку в УСЗН доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в ньому, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

  1. Державні службовці УСЗН повинні дотримуватись вимог етичної поведінки:

- дотримуватись у роботі принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свої професійну честь і гідність;

- уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування, не припускати прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян;

- під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ.  Робочий час і час відпочинку

 

1. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень.

2. В УСЗН встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота, неділя;

- початок роботи щоденно о 8:00 годині;

- перерва для відпочинку і харчування - з 13 до 14 години щоденно;

- кінець робочого дня: понеділок, вівторок, середа, четвер -  о 17:15 годині,  п’ятниця -  16:00 годин.

3. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час і державні службовці можуть використовувати її  на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується, у відповідності з законодавством, на одну годину.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи,    в УСЗН може встановлюватися інший режим роботи відповідно до діючого законодавства про працю.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у УСЗН здійснюється у табелі обліку використання робочого часу (далі - табель).

7. Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначеного табелю подаються відповідальною особою начальнику управління.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі чи засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом. У разі відсутності безпосереднього керівника, повідомити про свою відсутність на роботі начальника управління або  заступника начальника управління.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я  начальника управління щодо причин своєї відсутності для подальшого прийняття рішення.

 

V. Перебування державного службовця в УСЗН

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника управління, про який повідомляється представник від трудового колективу,  в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до чинного законодавства.

  Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Державні службовці управління соціального захисту населення  за потреби можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні в районній державній адміністрації.

  Чергування державних службовців у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом з питань управління персоналом і затверджується керівником апарату районної державної адміністрації за погодженням з первинною профспілковою організацією.

3. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, протягом трьох місяців надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців  нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або у журналі реєстрації документів.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Любашівської районної державної адміністрації.

 

VIІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником управління покладені відповідні функції.

2. Державні службовці УСЗН повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкції з охорони праці в УСЗН відповідає начальник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна                      державним службовцем

 

1. Державний службовець УСЗН зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи, електронні документи (електронні носії інформації) керівнику структурного підрозділу або уповноваженій особі, на яку буде покладено виконання його обов’язків. Довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно передається начальнику відділу бухгалтерського обліку. Вищезазначені  уповноважені особи УСЗН зобов’язані прийняти справи, електронні документи (електронні носії інформації)  і майно.

2. Факт передачі справ, електронних документів (електронних носіїв інформації)  і майна засвідчується актом, який складається у трьох примірниках  і підписується начальником відділу бухгалтерського обліку, начальником відділу в якому працював державний службовець та  державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, чи переводиться на іншу посаду, другий примірник долучається до особової справи державного службовця, працівника, третій примірник залишається у відділі бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

IХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку державними службовцями УСЗН є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку вирішуються начальником управління, а у випадках передбачених чинним законодавством, спільно, або за згодою трудового колективу УСЗН.