06.11.2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 затверджено державну соціальну програму «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 11 квітня  2018 року  № 273 затверджено  державну  соціальну програму

 «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 на період до 2021 року»

 

      Метою Програми є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності.

       Проблему недостатнього рівня впровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачається розв'язати шляхом застосуванням комплексного підходу та здійснення заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

     - удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

   - урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів;

   - розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

   - підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

    - зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами;

    - внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

   - подолання гендерних стереотипів;

    - протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами;

    - виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

     - збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення);

    -  зменшення розриву в оплаті праці;

    - залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об'єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, зокрема зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

       Поєднання політики гендерного інтегрування в усіх сферах життя і за всіма напрямами суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у тих сферах, де існує нерівність (зокрема забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків, наданих їм Конституцією України; розширення економічних можливостей для жінок у сферах зайнятості, розвитку підприємницького потенціалу; усунення негативних гендерних стереотипів; урахування особливих потреб усіх категорій жінок і чоловіків незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак), є основою забезпечення гендерної рівності та сталого розвитку суспільства.

         Ця Програма враховує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

         У результаті виконання Програми передбачається удосконалити механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що сприятиме створенню надійного підґрунтя для комплексної реалізації положень Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", міжнародних зобов'язань України та рекомендацій міжнародних моніторингових органів щодо сталого впровадження принципів гендерної рівності. 

         Виконання Програми дасть змогу:

-          розширити    доступ   жінок  і  чоловіків  до  товарів  і  послуг  і

дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного компонента та особливих потреб різних категорій жінок і чоловіків (за такими основними ознаками, як вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус);

-         збільшити частку жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних

і місцевих рад (міст обласного значення);

-         зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків;

-         внести зміни до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму

проведення гендерно - правової експертизи;

-         створити   комплексну   систему   реагування  на  випадки  дискримінації  за

ознакою статі, дискримінації більше ніж за однією ознакою і запобігти такій дискримінації;

-          внести   на   постійній   основі     до   програм   курсів підвищення кваліфікації

державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

-         розширити  перелік статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за

 іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

-         створити ефективну систему співпраці органів державної влади, міжнародних

 організацій і громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.

     Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.


   Державний замовник і координатор Програми   -   Мінсоцполітики.

   Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

   Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мін'юст, МВС, Міноборони, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінагрополітики, МІП, МТОТ, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Держстат, НАДС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також за згодою - органи місцевого самоврядування, ДСА, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців України, міжнародні організації та громадські об'єднання, Національна академія наук, Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія прокуратури України, Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

      Строк виконання Програми: 2018 - 2021 роки.